pozadi

Integrované modelování a hodnocení krajiny, stavu biodiversity a ekosystémových služeb (IMALBES)

Pro fungování ekosystému je biodiverzita klíčovým prvkem. Její stav se přímo odráží ve schopnosti a kvalitě plnění jednotlivých (ekosystémových) funkcí, stejně jako ve vnitřních mechanismech (ekologické) stability a autoregulace. Biodiversita je příliš komplexní, než aby se dala její role vyjádřit jedním ukazatelem (metodou, hodnotou modelem) => integrovaný přístup

Integrace

Integrace = Souběžně - v jednom prostředí - ze stejných datasetů - se stejnou (odpovídající) znalostí - výpočet několika hodnot pro hodnocení vlivu několika driverů na biodiversitu a míru plnění ekosystémových funkcí a služeb.

Datová integrace

Výběr a testování vhodných datových sad

biotopové geodata - hledání (tvorba) odpovídající měřítka a míry informace pro danou úroveň habitaty: Corine LC – DKV

ostatní geodata (topografie, FG i SE drivery…) v odpovídajícím měřítku
Kritéria na geodata

  • odpovídající měřítka prostorové i časové
  • celorepublikové pokrytí
  • deklarovaný cyklus aktualizace
  • legislativní/konvenční zakotvení existence dat

Měřítková integrace

M 1:10 000 (field scale, terénní) - reflektuje heterogenitu krajiny
krajinná úroveň biodiversity – detail biotopu (ve shodě s AOPK CR a závazky CR v rámci CBD a doporučení IPBES
Provádět výpočty, tak aby výsledek byl okamžitě použitelný kdekoliv v ČR => rozsah zpracování celá ČR

Technická integrace

  • 1 prostředí, 1 formát,1 data management
  • několik světově využívaných modelů a vlastních nástrojů do jediného prostředí
  • (Arc)GIS – integrace / vlastní algoritmizace
  • @Python

Znalostní integrace

Vývoj a adaptace expertních vztahů
Každá úroveň má vybudovanou vlastní znalostní bázi - sadu koeficientů pro hodnocení více jak 15 vlastností: ekologické hodnoty @BVM, ekonomická ceny @BVM, míry plnění vybraných ES

schema_integrace
Copyright © 2021 Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci & Ústav výzkumu globální změny AV ČR.